Statut Fundacji
Bezpieczny Brzuszek

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Bezpieczny Brzuszek” (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona przez Fundatora Krzysztofa Liegmann aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego 26 przed notariusz Małgorzatą Gardy w dniu 5.04.2012. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Fundacja może używać nazwy skróconej „Bezpieczny Brzuszek” lub „FBB”, a dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 5.

Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw polityki społecznej.

§ 6.

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 8.

Celem Fundacji jest:

1) prowadzenie i wspieranie działalności skupiającej uwagę społeczeństwa i mediów na kobietach w ciąży w Polsce.

2) działanie na rzecz stymulowania działań zmierzających do poprawienia warunków związanych z zatrudnieniem, uregulowaniami prawnymi, dostępnością do służby zdrowia oraz aktywizacją tej grupy.

3) propagowanie macierzyństwa oraz polepszenie warunków dla kobiet w ciąży zmierzających do zwiększenia przyrostu naturalnego.

4) promowanie przedsiębiorczości kobiet.

5) działania na rzecz równego traktowania i równych szans kobiet w życiu społeczno-ekonomicznym.

6) pomoc w przystosowaniu się kobiet do wymogów rynku pracy.

7) pomoc charytatywna dla kobiet i ich rodzin.

8 ) działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej.

9) przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej.

10) wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych.

11) wspieranie twórczości kobiet.

12) podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o feminizmie, gender, historii kobiet, ruchu kobiecym, a także równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i inne przesłanki.

13) wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice.

14) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu.

15) upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki.

§ 9.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez:

1) prowadzenie programów badań mających dostarczyć informacji istotnych ze względu na cel Fundacji;

2) organizowanie i finansowanie:

a) konferencji, seminariów i zjazdów naukowych;

b) odczytów, kursów, szkoleń, warsztatów;

c) konkursów wspierających działalność Fundacji;

3) współpracę i koordynację działań z osobami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;

4) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych do realizacji celów statutowych Fundacji;

5) udostępnianie na stronie internetowej Fundacji prac i artykułów z zakresu uregulowań prawnych, działań Fundacji, podejmowanych tematów społecznych i dyskusji o przyszłości przyrostu naturalnego;

6) prowadzenie akcji informacyjnych;

7) organizowanie Dni Kobiety w Ciąży;

8 ) organizowanie Brzuszkowego Rekordu Świata,

9) wyróżnianie i nagradzanie osób wspierających działania statutowe Fundacji;

10) pozyskanie funduszy na zakup specjalistycznego autobusu wyposażonego w aparaturę do badań medycznych dla kobiet w ciąży,

11) udział w życiu publicznym oraz dyskusjach za pośrednictwem mediów i Internetu,

12) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów, w formie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.

§ 10.

1.     Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, jako działalność pożytku publicznego.

2.     Działalność pożytku publicznego jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

§ 11.

1.     Statutowa działalność Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna.

2.     Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 12.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500,00 (pięciuset złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki nabyte w toku jej działania.

§ 13.

Środki na osiąganie celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora;

3) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;

4) odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych;

5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

6) dochodów ze zbiórek publicznych;

7) innych źródeł dopuszczonych prawem.

§ 14.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.

§ 15.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących fundacje i organizacje pożytku publicznego.

§ 16.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 17.

Zabronione jest:

1)    udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)    przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)    wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

4)    dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 18.

Organami Fundacji są:

1)    Zarząd Fundacji (zwany „Zarządem”);

2)    Rada Fundacji (zwana „Radą”).

§ 19.

1.     Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa.

2.     Członek Zarządu powoływany jest na okres czteroletniej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji. 

3.     Pracami Zarządu kieruje Prezes.

4.     Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 19 a.

1.     Rada składa się od dwóch do czterech członków, w tym Przewodniczącego Rady.

2.     Członek Rady powoływany jest na okres czteroletniej kadencji. Członkostwo w Radzie wygasa w dniem upływu kadencji.

3.     Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 20.

1.     Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję jako wolontariusze albo odpłatnie.

2.     Członkowie Rady pełnią swoją funkcję jako wolontariusze.

3.     Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Radzie.

§ 21.

1. Członków Zarządu powołuje Rada.

2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

a) śmierci;

b) rezygnacji;

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

d) nieudzielenia członkom Zarządu absolutorium, o którym mowa w § 22 a. ust. 2 lit. e;

e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. (uchylony)

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21 a.

1.     Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

2.     Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

3.     Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a)      śmierci; 

b)      rezygnacji;

c)      skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

d)      zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 lit. b.

4.     Członkowie Rady:

a)      nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

b)      nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

c)      mogą otrzymywać w tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady.

§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji niezastrzeżonych dla innych organów, w szczególności:

a) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji;

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

d) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych;

e) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji;

f) przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów.

§ 22 a.

1.     Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.     Do zadań Rady zależy w szczególności:

a)      nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

b)      wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

c)      powoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa;

d)      ocena pracy Zarządu;

e)      przyjmowanie corocznych sprawozdań sporządzonych przez Zarząd i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

f)       podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;

g)      podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją.

§ 23.

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach, w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Prezes zwołując posiedzenie Zarządu określa jego czas i miejsce oraz proponowany porządek obrad.

5. Sposób działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 23 a.

1.     Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2.     Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – na wniosek Zarządu, Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch członków Rady – dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze i nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3.     Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

4.     Uchwały Rady mogą być podejmowane na jej posiedzeniach, w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

5.     Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, który określa jednocześnie ich czas, miejsce oraz proponowany porządek obrad. 

6.     Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin. 

§ 24.

1. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes.

Rozdział V. Zmiana statutu

§ 25.

Zmian w statucie dokonać może Fundator lub Rada – uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ¾ członków Rady.  

Rozdział VI. Likwidacja i połączenie Fundacji

§ 26.

Fundacja ulega likwidacji po wyczerpaniu środków finansowych i majątku.

§ 27.

1. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.

2. Jeśli Zarząd nie powoła likwidatora, likwidację prowadzi Prezes.

§ 28.

1. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru Fundacji,

h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 29.

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 30.

1. Fundacja może połączyć się inną organizacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 31.

Statut wchodzi w życie z dniem 03 listopada 2014 r.