• Konto fundacji

    Alior Bank S.A. 32 2490 0005 0000 4500 4788 2300
  • open panel

Statut

Uchwała nr 1/4/2012
Fundatorów Fundacji
z dnia 05.04.2012 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Fundacji Bezpieczny Brzuszek

Statut Fundacji
Bezpieczny Brzuszek

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Bezpieczny Brzuszek” (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona przez Fundatora Krzysztofa Liegmann aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Św. Antoniego 26 przed notariusz Małgorzatą Gardy w dniu 5.04.2012. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.

Fundacja może używać nazwy skróconej „Bezpieczny Brzuszek” lub „FBB”, a dla celów współpracy
z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 5.

Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw polityki społecznej.

§ 6.

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 8.

Celem Fundacji jest:

1) prowadzenie i wspieranie działalności skupiającej uwagę społeczeństwa i mediów na kobietach w ciąży w Polsce.

2) działanie na rzecz stymulowania działań zmierzających do poprawienia warunków związanych
z zatrudnieniem, uregulowaniami prawnymi, dostępnością do służby zdrowia oraz aktywizacją tej grupy.

3) propagowanie macierzyństwa oraz polepszenie warunków dla kobiet w ciąży zmierzających do zwiększenia przyrostu naturalnego.

4) promowanie przedsiębiorczości kobiet.

5) działania na rzecz równego traktowania i równych szans kobiet w życiu społeczno-ekonomicznym.

6) pomoc w przystosowaniu się kobiet do wymogów rynku pracy.

7) pomoc charytatywna dla kobiet i ich rodzin.

8 ) działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej.

9) przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej.

10) wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych.

11) wspieranie twórczości kobiet.
12) podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o feminizmie, gender, historii kobiet, ruchu kobiecym, a także równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i inne przesłanki.

13) wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice.

14) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu.

15) upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki.

 

§ 9.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez:

1) prowadzenie programów badań mających dostarczyć informacji istotnych ze względu na cel Fundacji;

2) organizowanie i finansowanie:

a) konferencji, seminariów i zjazdów naukowych;

b) odczytów, kursów, szkoleń, warsztatów;

c) konkursów wspierających działalność Fundacji;

3) współpracę i koordynację działań z osobami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;

4) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych do realizacji celów statutowych Fundacji;

5) udostępnianie na stronie internetowej Fundacji prac i artykułów z zakresu uregulowań prawnych, działań Fundacji, podejmowanych tematów społecznych i dyskusji o przyszłości przyrostu naturalnego;

6) prowadzenie akcji informacyjnych;

7) organizowanie Dni Kobiety w Ciąży;

8 ) organizowanie Brzuszkowego Rekordu Świata,

9) wyróżnianie i nagradzanie osób wspierających działania statutowe Fundacji;

10) pozyskanie funduszy na zakup specjalistycznego autobusu wyposażonego w aparaturę do badań medycznych dla kobiet w ciąży,

11) udział w życiu publicznym oraz dyskusjach za pośrednictwem mediów i Internetu,

12) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów, w formie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.

§ 10.

Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.

§ 11.

1. Statutowa działalność Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 12.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500,00 (pięciuset złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki nabyte w toku jej działania.

§ 13.

Środki na osiąganie celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora;

3) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;

4) odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych;

5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

6) dochodów ze zbiórek publicznych;

7) innych źródeł dopuszczonych prawem.

§ 14.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.

§ 15.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących fundacje i organizacje pożytku publicznego.

§ 16.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 17.

Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 18.

Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji (zwany „Zarządem”);

Zarząd

§19.

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa.

2. Członek Zarządu powoływany jest na okres dwuletniej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 20.

Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję jako wolontariusze albo odpłatnie.

§ 21.

1. Członków Zarządu powołuje Fundator.

2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

a) śmierci;

b) rezygnacji;

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

d) odwołania przez Fundatora;

e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji niezastrzeżonych dla innych organów, w szczególności:

a) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji;

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

d) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych;

e) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji;

f) przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów.

§ 23.

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach, w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Prezes zwołując posiedzenie Zarządu określa jego czas i miejsce oraz proponowany porządek obrad.

5. Sposób działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 24.

1. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes.

Rozdział V. Zmiana statutu 

§ 25.

Zmian w statucie dokonać może Fundator.

Rozdział VI. Likwidacja i połączenie Fundacji 

§ 26.

Fundacja ulega likwidacji po wyczerpaniu środków finansowych i majątku.

§ 27.

1. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.

2. Jeśli Zarząd nie powoła likwidatora, likwidację prowadzi Prezes.

§ 28.

1. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru Fundacji,

h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 29.

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 30.

1. Fundacja może połączyć się inną organizacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Fundator.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 31. 

Statut wchodzi w życie z dniem 05 kwietnia 2012 r.

 

© 2012 - 2013 Fundacja Bezpieczny Brzuszek